Statut

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1. Stowarzyszenie Zwykłe „Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy”, zwane

dalej Stowarzyszeniem Zwykłym jest organizacją działającą na podstawie prawa

polskiego, na rzecz organizacji każdego roku w kwietniu w Częstochowie

motocyklowego zjazdu gwiaździstego i imprez towarzyszących.

§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.

§4. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi

organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

§6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym

względzie przepisami.

§7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i formy działania Stowarzyszenia

§1. Celem Stowarzyszenia jest:

– wspieranie i działalność na rzecz organizacji każdego roku w Częstochowie

Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego i imprez towarzyszących,

– wspieranie społecznej aktywności obywateli,

– integrowanie motocyklowego środowiska w Częstochowie i w Polsce,

– przyczynianie się do tworzenia pozytywnego wizerunku Częstochowy jako miasta

przyjaznego motocyklistom i pasjonatom tego ruchu,

– pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami i klubami

motocyklowymi

– wspieranie działań samorządu lokalnego w zakresie podejmowania decyzji

administracyjnych dotyczących realizacji Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do

Częstochowy,

– prowadzenie lobbyingu na rzecz wspólnych celów w ramach organizacji

Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do Częstochowy,

§2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w

szczególności poprzez:

– współpracę z polskim i lokalnym środowiskiem motocyklowym,

– współpracę z władzami samorządowymi, oraz innymi środowiskami działającymi na

rzecz wspólnoty lokalnej Częstochowy,

– prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej,

– pomoc w zdobywaniu funduszy organizacjom i osobom współorganizującym i

koordynującym Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy,

§3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej przeznaczonej dla realizacji

Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do Częstochowy.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– członków zwyczajnych,

– członków wspierających,

– członków honorowych,

§2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia,

§3. Członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności

prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch

miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków

zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od

daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma

prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu

odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych

obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

. Członek zwyczajny ma prawo:

– wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

– zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

– korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach

zgodnych z jego celami statutowymi,

. Członek zwyczajny ma obowiązek:

– przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

– regularnego opłacania składek członkowskich,

– aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,

§4. Członek honorowy.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie

zasłużona dla realizowanego celu, dla którego Stowarzyszenie powołano.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu

Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz

Stowarzyszenia.

§5. Członek wspierający

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna

uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową,

2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie

podpisanej deklaracji.

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem

swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz

Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie

zadań.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z

deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§6. Ustanie członkostwa

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy

członków lub wykluczeniu członka.

2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

– dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

– automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego

zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są

rocznie,

– śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

– działania na szkodę Stowarzyszenia,

– naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

– popełnienia czynu hańbiącego,

4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie

do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§1. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

3. Komisja Rewizyjna,

§2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lata.

§3. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania

kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków

mogą być:

– zwyczajne,

– nadzwyczajne,

– robocze,

O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym

porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem

obrad.

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd

„Stowarzyszenia”,

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

– z inicjatywy Zarządu,

– na wniosek Komisji Rewizyjnej,

– na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia

wniosku.

4. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.

5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są

podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków,

5.1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos

przewodniczącego Walnego Zebrania.

6. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności

co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków.

7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a

jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

8. Walne Zebranie Członków:

– ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,

– rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

– decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,

– wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną,

– uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,

– zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

– podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego

majątku,

– rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,

– nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.

§5. Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami

Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją

pracę przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się minimum z 3 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu

Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały

podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad1/2

ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos

Prezesa.

3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa

regulamin Zarządu.

4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3

miesiące.

5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

– realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami

Walnego Zebrania,

– uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,

– przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

– zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w tych sprawach

6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zawierania

umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

§6. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i

sekretarza

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach

Stowarzyszenia

4. Członkowie Komisji mają prawo

– uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym

– wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji

Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej

członków.

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:

– kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

– przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących

działalności statutowej Stowarzyszenia

– składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,

– składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:

– składek członkowskich członków zwyczajnych,

1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały

Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co

najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję

Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o

celach możliwie najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz

przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.