Statut

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. Stowarzyszenie Zwykłe „Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy”, zwane
dalej Stowarzyszeniem Zwykłym jest organizacją działającą na podstawie prawa
polskiego, na rzecz organizacji każdego roku w kwietniu w Częstochowie
motocyklowego zjazdu gwiaździstego i imprez towarzyszących.
§2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.
§4. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
§5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
§6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym
względzie przepisami.
§7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia
§1. Celem Stowarzyszenia jest:
– wspieranie i działalność na rzecz organizacji każdego roku w Częstochowie
Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego i imprez towarzyszących,
– wspieranie społecznej aktywności obywateli,
– integrowanie motocyklowego środowiska w Częstochowie i w Polsce,
– przyczynianie się do tworzenia pozytywnego wizerunku Częstochowy jako miasta
przyjaznego motocyklistom i pasjonatom tego ruchu,
– pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami i klubami
motocyklowymi
– wspieranie działań samorządu lokalnego w zakresie podejmowania decyzji
administracyjnych dotyczących realizacji Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do
Częstochowy,
– prowadzenie lobbyingu na rzecz wspólnych celów w ramach organizacji
Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do Częstochowy,
§2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w
szczególności poprzez:
– współpracę z polskim i lokalnym środowiskiem motocyklowym,
– współpracę z władzami samorządowymi, oraz innymi środowiskami działającymi na
rzecz wspólnoty lokalnej Częstochowy,
– prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej,
– pomoc w zdobywaniu funduszy organizacjom i osobom współorganizującym i
koordynującym Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy,
§3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej przeznaczonej dla realizacji
Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do Częstochowy.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
– członków zwyczajnych,
– członków wspierających,
– członków honorowych,
§2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia,
§3. Członek zwyczajny
Członkiem zwyczajnym może być osoba, mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków
zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od
daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma
prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu
odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych
obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
. Członek zwyczajny ma prawo:
– wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
– zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
– korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach
zgodnych z jego celami statutowymi,
. Członek zwyczajny ma obowiązek:
– przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
– regularnego opłacania składek członkowskich,
– aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
§4. Członek honorowy.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizowanego celu, dla którego Stowarzyszenie powołano.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia.
§5. Członek wspierający
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna
uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową,
2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
podpisanej deklaracji.
3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem
swojego przedstawiciela, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz
Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie
zadań.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
§6. Ustanie członkostwa
1. Ustanie członkostwa następuje poprzez uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy
członków lub wykluczeniu członka.
2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
– dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
– automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dwóch lat, jeśli składki zbierane są
rocznie,
– śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
– działania na szkodę Stowarzyszenia,
– naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
– popełnienia czynu hańbiącego,
4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie
do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
3. Komisja Rewizyjna,
§2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lata.
§3. W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania
kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
§4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków
mogą być:
– zwyczajne,
– nadzwyczajne,
– robocze,
O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym
porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 20 dni przed terminem
obrad.
2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
„Stowarzyszenia”,
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
– z inicjatywy Zarządu,
– na wniosek Komisji Rewizyjnej,
– na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia
wniosku.
4. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.
5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są
podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej ponad1/2 ogólnej liczby członków,
5.1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.
6. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności
co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków.
7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a
jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.
8. Walne Zebranie Członków:
– ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
– rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
– wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
– uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,
– zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
– podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego
majątku,
– rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,
– nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.
§5. Zarząd Stowarzyszenia
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją
pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się minimum z 3 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu
Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały
podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad1/2
ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos
Prezesa.
3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa
regulamin Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3
miesiące.
5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
– realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami
Walnego Zebrania,
– uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
– przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
– zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w tych sprawach
6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, zawierania
umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.
§6. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i
sekretarza
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia
4. Członkowie Komisji mają prawo
– uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym
– wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji
Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej
członków.
6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
– kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
– przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących
działalności statutowej Stowarzyszenia
– składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
– składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.
7. Członkowie Komisji pracują społecznie.
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
– składek członkowskich członków zwyczajnych,
1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§1. Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały
Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
§2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o
celach możliwie najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz
przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.