Regulamin

 Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do Częstochowy

 1. regulamin zawiera zasady i warunki przejazdu uczestników Motocyklowego Zjazdu Gwiaździstego do Częstochowy;

 2. w Zjeździe biorą udział uczestnicy – motocykliści ;

 3. uczestnicy muszą posiadać sprawne pojazdy wyposażone zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym;

 4. organizator zapewnia obecność służby porządkowej i zabezpieczenia medycznego;

 5. osoby biorące udział w Zjeździe i przejeździe robią to na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom przejazdu;

 6. uczestnikom Zjazdu zabrania się wnoszenia i posiadania broni lub innych niebiezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i tym podobnych;

 7. zabrania się udziału w Zjeździe i przejeździe osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;

 8. zabrania się posiadania, spożywania i sprzedaży napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych podczas Zjazdu i przejazdu;

 9. zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora;

 10. uczestnicy Zjazdu i przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania poleceń organizatora, Policji, służb porządkowych i ratowniczych;

 11. osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń podmiotów wymienionych w punkcie 10 mogą zostać usunięte ze Zjazdu i przejazdu lub przekazane Policji;

 12. organizator nie musi podawać przyczyny odmowy wstępu lub usunięcia ze Zjazdu danej osoby;

 13. w przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych nieniejszym regulaminem decyzję podejmuje przedstawiciel organizatora;

 14. osoby uczestniczące w Zjeździe i przejeździe zapoznane zostaną z regulaminem podczas otwarcia zgromadzenia publicznego oraz poprzez stronę internetową Zjazdu (www.motozjazd-czestochowa.pl)

 15. Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy odbywa się kazdego roku w drugi weekend kwietnia w godz. 11.00 do 13.00.